Татварын хичээл №2-Үйл ажиллагааны орлогын албан татвар Tax lesson №2- Operating Income TaxesХариулт үлдээх