Ари Тэлмэн 2 /Хөрөнгийн орлого “Эрхийн шимтгэлийн орлого”Хариулт үлдээх