АУДИТ Татварын зөвлөх үйлчилгээ

Интоор Эккаунт ХХК

 “Интоор Аккоунт” ХХК нь 2013 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр мэргэшсэн багаас бүрдсэн, чадварлаг, бүтээлч хамт олон бүхий мэргэжлийн байгууллага юм.  

Бид юу хийдэг вэ

Аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн дагуу Төрийн болон хувийн хэвшлийн компаниудын тайлант оны болон завсрын хугацааны санхүүгийн тайлан баримтуудын аудитын ажил хийж гүйцэтгэх.

Read more

Татварын тухай хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгөх, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, сурталчлан таниулах

Read more

Санхүүгийн тайлан тооцоо, татвар нийгмийн даатгалын тайлан, өдөр тутмын бүртгэлийн үйл ажиллагааг дараахь 2 нөхцөлөөр хийж гүйцэтгэнэ.

Read more

Ажилтан албан хаагчид, ажлын талбарт шинээр гарч байгаа нягтлан бодогч нарт дадлага туршлага олгох, ажилд зуучлах, дадлагажуулах, зөвлөх үйлчилгээ.

Read more

Зөвлөгөө мэдээлэл

  • ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧӨӨ ТАТВАРЫН АЛБАНЫ ЦАХИМ СИСТЕМД БҮРТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ

    Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар, Татварын ерөнхий газар хамтран Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг цахимаар бүртгэх боломжийг бий болгон цахим татварын системд хөгжүүлэлт хийсэн. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчөө 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор Татварын албаны цахим системээр бүртгүүлсэн бол УБЕГ-т Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг бүртгэгдсэн гэж үзнэ. Одоогоор татварын албаны цахим татварын

    Read more
  • ТАТВАРЫН ХЯЛБАРШУУЛСАН ГОРИМ АШИГЛАХ ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН ХҮСЭЛТИЙГ БҮРТГЭХ, ШИЙДВЭРЛЭХ, БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ ЖУРАМ.

    Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Энэ журмын зорилго нь татварын алба, татвар төлөгч Татварын ерөнхий хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан татварын хялбаршуулсан горим /цаашид “хялбаршуулсан горим”/-ыг ашиглах үйл ажиллагааг зохицуулахад оршино. 1.2.Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйл, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 15.6-д заасан хялбаршуулсан горим ашиглах татвар төлөгчийн хүсэлтийг

    Read more