ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ГЭЖ ХЭН БЭ?

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ГЭЖ ХЭН БЭ?

 • 2022-01-13 14:37

Албан татвар төлөгч

Дараах статустай иргэн, хуулийн этгээд “үл хөдлөх эд хөрөнгийн татвар төлөгч"-өөр бүртгүүлэх боломжтой байна. Үүнд: 

 • Монгол Улсын иргэн
 • Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн
 • Монгол Улсад оршин суугч бус этгээд
 • Төрийн бус байгууллага,
 • Шашны байгууллага,
 • Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж байгууллага, тэдгээрийн төлөөлөгчийн газар
 • Компани, Нөхөрлөл, хоршоо
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд, сан байна.

Татвар төлөгчөөр бүртгүүлээгүй бол НЭВТРЭЛТИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ-ийн татвар төлөгчийн бүртгүүлэх цэсээр бүртгүүлнэ.

Үл хөдлөх (газраас бусад) эд хөрөнгийн үнэлгээ

 Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар ногдуулах үнэлгээг дараах зарчимаар тодорхойлно.

Үүнд: 

 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэгдсэн үнийн дүнгээр
 • Хөрөнгийн даатгалд даатгуулсан үнийн дүнгээр
 • Данс бүртгэлд бүртгэгдсэн үнийн дүнгээр тус тус тодорхойлно.

Татвараас чөлөөлөгдөх эд хөрөнгө

·        улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг хуулийн этгээдийн үл хөдлөх эд хөрөнгө;

 • орон сууц, нийтийн эзэмшлийн барилга байгууламж;
 • үйлдвэрлэл, технологийн паркийн удирдлага, нэгжийн үйлдвэрлэл, технологийн парк; доторхи барилга байгууламж, бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө;
 • чөлөөт бүсэд баригдаж бүртгэгдсэн барилга,байгууламж;

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвараас хөнгөлөх 

 • гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлсэн газар;
 • нийслэлд 95 хувиар;
 • аймгийн төвд 97 хувиар
 • сумын төв, тосгонд 98 хувиар.
 • газар тариалангийнхаас бусад аж ахуйн зориулалтаар иргэнд өмчлүүлсэн газар
 • нийслэлд 30 хувиар;
 • аймгийн төвд 70 хувиар;
 • сумын төв, тосгонд 85 хувиар;
 • газар тариалангийн зориулалтаар иргэнд өмчлүүлсэн газрыг 95 хувиар;

Эх сурвалж: www.mta.gov.mn


2022 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч платформ.